•  |

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)    

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

Názov: Somniss s.r.o.
Sídlo: 04015 Košice-Šaca, Kamenná 32
IČO:
53 827 287
E-mail: info@jansotak.sk
Telefón:  +421 903 187 312
Web stránka: www.jansotak.sk

(ďalej len: prevádzkovateľ).

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 a nasl. Zákona.     

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, a to tie, ktoré ste mu poskytli alebo ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej objednávky produktu, ktorým je stravovací plán, tréningový plán, vedenie osobných tréningov vo fitness centre alebo ich súhrn (takýto produkt ďalej len ako „hlavný produkt“), uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk.

2. Prevádzkovateľ spracováva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje a Vaše údaje nutné pre plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom na základe Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk.   

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom na základe Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk (podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona),    

b) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu zo strany prevádzkovateľa Vám (zasielanie ponúk ďalších doplnkových produktov [k objednanému hlavnému produktu na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk] na kúpu [takýto doplnkový produkt ďalej len ako „doplnkový produkt“]) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Poskytnutie takéhoto súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi nie je podmienkou odoslania Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk,        

c) Váš súhlas so spracovaním pre účely uskutočnenia objednávky doplnkového produktu prevádzkovateľom vo Vašom mene u dodávateľa tohto doplnkového produktu, a to ohľadne Vami u prevádzkovateľa objednaného doplnkového produktu na základe od prevádzkovateľa Vám zaslanej ponuky doplnkových produktov na kúpu (podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona). Poskytnutie takéhoto súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi nie je podmienkou odoslania Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk.     

2. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:

a) v prípade dôvodu spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. a) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov: vybavenie Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej na internetovej stránke www.jansotak.sk, a výkon práv a povinností vyplývajúcich z následného zmluvného vzťahu z takto uzavretej zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, príp. aj akademický titul alebo hodnosť, korešpondenčná adresa, telefonický a e-mailový kontakt), poskytnutie týchto osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy; bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť,          

b) v prípade dôvodu spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. b) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov: zasielanie ponúk ďalších doplnkových produktov na kúpu,   

c) v prípade dôvodu spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. c) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov: využívanie Vašich osobných údajov ako kontaktných a identifikačných údajov pre účely realizácie kúpy doplnkových produktov Vami objednaných u prevádzkovateľa na základe ponuky prevádzkovateľa Vám zaslanej. 

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu pri spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle § 28 Zákona.  

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje:

a) v prípade dôvodu spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. a) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov: po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu z uzavretej zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom na základe Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej v elektronickom obchode prevádzkovateľa na internetovej stránke www.jansotak.sk, a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie po dobu 15 rokov od ukončenia tohto zmluvného vzťahu,  

b) v prípade dôvodu spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. b) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov: po dobu, než je odvolaný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, najdlhšie 15 rokov,

c) v prípade dôvodu spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. c) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov: po dobu, než je odvolaný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, najneskôr však do času, kedy odpadne účel takéhoto spracovávania osobných údajov, najdlhšie však 15 rokov.             

2. Po uplynutí doby uchovávania Vašich osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní hlavného produktu a realizácii platieb na základe zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom na základe Vašej objednávky hlavného produktu uskutočnenej v elektronickom obchode prevádzkovateľa na internetovej stránke www.jansotak.sk,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania prevádzkovateľa a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním prevádzkovateľa,    
 • zaisťujúce marketingové služby prevádzkovateľa,
 • dodávatelia prevádzkovateľa v prípade spracovania osobných údajov podľa čl. III ods. 1 písm. c) týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.  

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v úvode týchto podmienok spracovania a ochrany osobných údajov,  
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú podľa § 28 Zákona.

2. Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov máte v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, a pod.

3.Prevádzkovateľ prehlasuje, že k Vašim osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.          

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke www.jansotak.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.8.2019